Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט14ממיסים ומדללים מורכבים אורגניים, של"פ; מסירים מעובדים לצבע אוכללים
ווארניש -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
0010 תערובות שמכילות תולדות פר-הלוגניות של פחמימנים אציקליים * *
המכילות שני הלוגנים שונים או יותר:-
0011/8 המכילות ההלוגנים פלואור וכלור בלבד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
0019/1 אחרות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
0090/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ