Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט10תכשירי צריבה למשטחי מתכת; מנתכים (FLUXES) ותכשירי עזר אחריםכללים
להלחמה, להלחמה קשה (BRAZING) או לריתוך; אבקות ומשחות להלחמה,
להלחמה קשה או לריתוך, המכילות מתכת וחמרים אחרים; תכשירים מהסוג
המשמש כליבה או כציפוי לאלקטרודות ריתוך או למוטות ריתוך -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 תכשירי צריבה למשטחי מתכת; אבקות ומשחות להלחמה, להלחמה קשה או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לריתוך, המכילות מתכת וחומרים אחרים
9000/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ