Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט09גורמי גימור, נושאי חומר צבע המאיצים צביעה או המאיצים קיבוע שלכללים
חמרי צביעה ומוצרים ותכשירים אחרים (כגון מאשפרים)
(MORDANTS, DRESSINGS), מהסוג המשמש בתעשיות הטקסטיל, הנייר, העור
ותעשיות דומות, של"פ -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 בעלי בסיס של חמרים עמילניים (AMYLACEOUS) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/0 מהסוג המשמש בתעשיות הטקסטיליות או בתעשיות דומות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200/8 מהסוג המשמש בתעשיות הנייר או בתעשיות דומות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300/6 מהסוג המשמש בתעשיות העור או בתעשיות דומות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ