Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט08קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצריםכללים
מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים הנתונים
בצורות או באריזות למכירה קמעונית או כתכשירים או כפריטים (לדוגמה:
סרטים, פתילות ונרות המטופלים בגפרית ונייר זבובים) -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
5000 הטובין המפורטים בכלל 1 לפרטי משנה של פרק זה:- * *
5010/7 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות שאינם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מיוצרים בארץ
5090/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100 קוטלי חרקים:- * *
9110/1 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות שאינם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מיוצרים בארץ
9120/0 מכשיר שמכיל תחמוצות ו/או מלחים של נחושת, כרום וארסן תכולת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
תחמוצת אקטיבית מעל 70%, מן הסוג המשמש להגנת עמודים וקורות עץ בפני חרקים
או פטריות
9190/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200 קוטלי פטריות:- * *
9210/9 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שאינם מיוצרים בארץ
9220/8 תכשיר שמכיל תחמוצות ו/או מלחים של נחושת, כרום וארסן בעל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
תכולת תחמוצת אקטיבית מעל 70%, מן הסוג המשמש להגנת עמודים וקורות עץ בפני
חרקים או פטריות
9290/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300 קוטלי עשבים, מוצרים מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים:- * *
9310/7 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שאינם מיוצרים בארץ
9390/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9400 מחטאים:- * *
9410/5 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שאינם מיוצרים בארץ
9490/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/4 מהסוג המשמש בחקלאות, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שאינם מיוצרים בארץ
9920/3 תכשיר שמכיל תחמוצות ו/או מלחים של נחושת, כרום וארסן תכולת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
תחמוצת אקטיבית מעל 70%, מן הסוג המשמש להגנת עמודים וקורות עץ מפני חרקים
או פטריות
9930/2 חומצה הידרוציאנית נוזילת הספוגה בחומר נקבובי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ