Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט01גרפיט-מלאכותי; גרפיט קולואידלי, או קולואידלי למחצה; תכשיריםכללים
המבוססים על גרפיט או על פחם אחר בצורת משחות, בלוקים, לוחות או
צורות ביניים (SEMI MANUFACTURES) אחרות -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/7 גרפיט מלאכותי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/6 גרפיט קולואידלי או קולואידלי למחצה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/5 משחות פחמניות לאלקטרודות ומשחות דומות לרפידת תנורים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/9 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ