Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק36 פרק 36 - חמרי נפץ; מוצרים פירוטכניים; גפרורים; סגסוגות מהירות-התלקחות;כללים
תכשירים דליקים מסויימים
פרט06פרו-סריום וסגסוגות מהירות התלקחות אחרות בכל הצורות; פריטים מחמריםכללים
דליקים כמפורט בכלל 2 לפרק זה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 דלק נוזלי או דלק גז שנוזל במכלים מהסוג המשמש למילוי או למילוי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
חוזר של מציתי סיגריות או מציתים דומים ושקיבול המכלים אינו עולה על
300 סמ"ק
9000/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ