Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק35 פרק 35 - חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי;כללים
דבקים (GLUES); אנזימים
פרט06דבקים (GLUES) מוכנים ודביקים (ADHESIVES) מוכנים אחרים, של"פ;כללים
מוצרים המתאימים לשימוש כדבקים או כדביקים, הנתונים למכירה קמעונית
כדבקים או כדביקים, שמשקלם הנקי אינו עולה על 1 ק"ג -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 מוצרים המתאימים לשימוש כדבקים או כדביקים, הנתונים למכירה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
קמעונית כדבקים או כדביקים, שמשקלם הנקי אינו עולה על 1 ק"ג
9000 אחרים:- * *
9100/2 דביקים המבוססים על פולימרים שבפרטים 39.01 עד 39.13 או על 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
גומי
9900/5 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ