Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק35 פרק 35 - חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי;כללים
דבקים (GLUES); אנזימים
פרט02אלבומינים (לרבות תרכיזים של שניים או יותר פרוטאינים של מי גבינה,כללים
המכילים לפי משקל יותר מ- 80% פרוטאינים של מי גבינה, מחושבים לפי
החומר היבש); אלבומינטים ותולדות אלבומין אחרות -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 אלבומין ביצים:- * *
1100/9 מיובש 10.0% + 8.40 לק"ג אל"י מ-50.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/2 אחרים 10.0% + 3.25 לק"ג אל"י מ-50.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/0 אלבומין חלב, לרבות תרכיזים של שני פרוטאינים מי- גבינה או יותר 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/3 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ