Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק34 פרק 34 - סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה,כללים
שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים
דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר
פרט03תכשירי סיכה (לרבות תכשירי שמן לחיתוך, תכשירים להתרת ברגים אוכללים
אומים, תכשירים למניעת חלודה או שיתוך (CORROSION) ותכשירים להתרת
תבנות, המבוססים על חמרי סיכה) ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד בשמן או
במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל, עור פרוות או חמרים אחרים, אך למעט
תכשירים המכילים, כמרכיבים בסיסיים, 70% או יותר, לפי משקל, שמני
נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 המכילים שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים:- * *
1100 תכשירים לטיפול בחמרי טקסטיל, עור, פרוות או חמרים אחרים:- * *
1110/9 שמנים או שומנים מהסוג המשמש לבירסוק עורות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1190/1 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/3 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100 תכשירים לטיפול בחמרי טקסטיל, עור, פרוות או חמרים אחרים:- * *
9110/1 שמנים או שומנים מהסוג המשמש לבירסוק עורות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9190/3 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900/5 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ