Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק31 פרק 31 - דשניםכללים
פרט04דשנים מינרליים או כימיים, אשלגניים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
2000/5 אשלגן כלורי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 אשלגן גפרתי:- * *
3010/3 המיובא לשימוש כדשן, ובלבד שמנכ"ל משרד החקלאות אישר כי ישמש *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
כאמור
3090/5 אחר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/8 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ