Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק30 פרק 30 - מוצרים פרמצבטייםכללים
פרט06טובין פרמצבטיים, המפורטים בכלל 4 לפרק זה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/3 גידי תפירה סטריליים לניתוחים, חמרי איחוי סטריליים דומים (כולל חוטים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
נספגים סטריליים רפואיים או דנטליים) ודבקי רקמות סטריליים לסגירת פצעי
ניתוח; למינריה סטרילית ומוך למינריה סטרילית; עוצרי דם סופגים
סטריליים, רפואיים או דנטליים
2000/2 מגיבים לקביעת סוג דם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 תכשירי ניגוד לבדיקות בקרני X; מגיבים לאבחנה המתוכננים להינתן * *
לחולה:-
3010/0 ממקור מיקרוביולוגי, שלא הוכנו במנות או באריזות מהסוג הנמכר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בקמעונות ושיובאו באישור מנכ"ל משרד הבריאות
3090/2 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/0 צמנטים דנטליים וחמרי סתימות דנטליים אחרים; צמנטים לשיחזור עצם 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/9 תיבות ומערכות עזרה ראשונה לפי שיעור המכס החל על הטובין שמהם מורכבת התיבה או המערכת לפי כל פרט מפרטי תוספת זו*** פ ט ו ר *** * *
6000 תכשירים כימיים למניעת הריון, המבוססים על הורמונים, מוצרים * *
אחרים של פרט 29.37 או על משמידי זרע:-
6010 תכשירים כימיים למניעת הריון, המבוססים על הורמונים או על * *
משמידי זרע:-
6011/5 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שהם אינם מהסוג המיוצר בישראל ואינם בני תחליף לסוגים המיוצרים
בישראל
6019/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6020/6 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000/7 תכשירים בצורת ג'ל המיועדים לשימוש ברפואה או ברפואה וטרינרית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
כתכשירי סיכה לחלקי הגוף במהלך ניתוחים או במהלך בדיקות פיסיות
או כגורמי צימוד בין הגוף לבין מכשירים רפואיים
9000 אחרים:- * *
9100/3 מתקנים הניתנים לזיהוי לשימוש בפיום המעי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200 פסולת של טובין פרמצבטיים:- * *
9210/0 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינם מהסוג המיוצר בישראל ואינם בני תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
9290/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ