Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק30 פרק 30 - מוצרים פרמצבטייםכללים
פרט04תרופות (למעט טובין שבפרטים 30.02, 30.05 או 30.06) העשויות מוצריםכללים
מעורבבים או בלתי מעורבבים לשימושי מרפא או מניעת מחלות, הנתונות
במנות מדודות לרבות אלה שבצורת ערכות לשימוש דרך העור
(TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) או בצורות או באריזות למכירה
קמעונית -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 המכילות פניצילינים או תולדותיהם, בעלות מבנה של חומצה פניצילנית, * *
או סטרפטומיצינים או תולדותיהם:-
1010/7 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
1090/9 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 המכילות חמרים אנטיביוטיים אחרים:- * *
2010/6 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
2090/8 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 המכילות הורמונים או מוצרים אחרים שבפרט 29.37, אך אינן מכילות * *
חמרים אנטיביוטיים:-
3100/4 המכילות אינסולין *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3110/3 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
3190/5 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3200 המכילות הורמוני קליפת יותרת הכליה התולדות שלהם או תרכובות * *
בעלות מבנה מולקולרי דומה:-
3210/1 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
3290/3 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3900 אחרות:- * *
3910/6 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
3990/8 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 המכילות אלקלואידים או תולדותיהם, אך אינן מכילות הורמונים או * *
מוצרים אחרים שבפרט 29.37 או חמרים אנטיביוטיים:-
4010/4 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
4090/6 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 תרופות אחרות המכילות ויטמינים או חמרים אחרים שבפרט 29.36:- * *
5010/3 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
5090/5 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרות:- * *
9010/9 שלגביהן אישר מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל משרד החקלאות שהן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אינן מהסוג המיוצר בישראל ואינן בנות תחליף לסוגים המיוצרים בישראל
9090/1 אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ