Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק30 פרק 30 - מוצרים פרמצבטייםכללים
פרט02דם אדם; דם בעלי חיים שעובד לשימושי מרפא, מניעת או אבחנת מחלות;כללים
נסיובי חיסון והפרדות דם אחרות; וכן מוצרים אימונולוגיים ששונו בין
אם נתקבלו בתהליכים ביאוטכנולוגיים או לא; תכשירי הרכבה, רעלנים,
תרביות של מיקרואורגניזמים (למעט שמרים) ומוצרים דומים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 נסיובי חיסון והפרדות דם אחרות וכן מוצרים אימונולוגיים ששונו בין * *
אם נתקבלו בתהליכים ביאוטכנולוגיים או לא:-
1010/1 טטנוס אימונוגלובין הומני (TETANUS IMMUNOGLOBULINE HUMAN) 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
במנות מדודות באריזה מהסוג הנמכר בקמעונות
1090/3 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/1 תכשירי הרכבה לרפואת אדם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/0 תכשירי הרכבה לרפואת בעלי חיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/3 שלא הוכנו במנות או באריזות מהסוג הנמכר בקמעונות ושיובאו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
באישור מנכ"ל משרד הבריאות
9020/2 אנטי-טוקסינים, טוברקולין (TUBERCULIN) ונגיפי חולדה (RAT VIRUS) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/5 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ