Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק29 פרק 29 - כימיקלים אורגנייםכללים
פרט37הורמונים, פרוסטאגלנדינים (PROSTAGLANDINS), תרומבוקסניםכללים
(THROMBOXANES) ו-לאוקוטריאנים (LEUKOTRIENES), טבעיים או מיוצרים
בסינתזה; התולדות שלהם ותרכובות בעלות מבנה מולקולרי דומה לרבות
פוליפפטידים בעלי שרשרת שעברה שינוי (CHAIN MODIFIED POLYPEPTIDES)
המשמשים בעיקר כהורמונים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 הורמונים פוליפפטידיים, פרוטאיניים ו-גליקופרוטאיניים, התולדות * *
שלהם ותרכובות בעלות מבנה מולקולרי דומה:-
1100/8 SOMATOTROPIN, התולדות שלו ותרכובות בעלות מבנה מולקולרי דומה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200/6 אינסולין ומלחיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/1 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 הורמוני קליפת יותרת הכליה (STEROIDAL), התולדות שלהם ותרכובות * *
בעלות מבנה מולקולרי דומה:-
2100/7 קורטיזון, הידרוקורטיזון, פרדניזון (דהידרוקורטיזון) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ופרדניזולון (דהידרוהידרוקורטיזון)
2200/5 תולדות הלוגניות של הורמוני קליפת יותרת הכליה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2300/3 אסטרוגנים ופרוגסטוגנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 הורמונים של קטכולאמין (CATECHOLAMINE), התולדות שלהם ותרכובות * *
בעלות מבנה מולקולרי דומה:-
3100/6 EPINEPHRINE *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3900/9 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/7 תולדות של חומצות אמינו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/6 פרוסטגלנדינים, תרומבוקסנים ולאוקוטריאנים, התולדות שלהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ותרכובות בעלות מבנה מולקולרי דומה
9000/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ