Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק29 פרק 29 - כימיקלים אורגנייםכללים
פרט07 III פנולים, פנול-אלכוהולים, ותולדותיהם ההלוגניות,כללים
הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות
.
29.07 פנולים; פנול-אלכוהולים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 חד-פנולים:- * *
1100/1 פנול (הידרוקסיבנזן) ומלחיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200/9 קרזולים ומלחיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1300/7 אוקטילפנול, נונילפנול והאיזומרים שלהם; מלחים שלהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1500/2 נפתולים (NAPHTHOLS) ומלחיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 רב-פנולים; פנול-אלכוהולים:- * *
2100/0 רזורצינול ומלחיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2200/8 הידרוקינון (קווינול) ומלחיו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2300/6 ISOPROPYLIDENEDIPHENOL- '4,4 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE) ומלחיו
2900/3 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ