Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק28 פרק 28 - כימיקלים אנאורגניים; תרכובות אורגניות ואנאורגניות של מתכותכללים
יקרות, של מתכות, של אדמות נדירות, של יסודות רדיו-אקטיביים או של
איזוטופים
פרט04מימן, גזים נדירים ואל-מתכות אחרות -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 מימן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 גזים נדירים:- * *
2100/9 ארגון *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/0 חנקן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/9 חמצן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/8 בור; טלוריום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000 צורן:- * *
6100/5 המכיל, לפי משקל, לא פחות מ-99.99% צורן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6900/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000/6 זרחן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000/5 ארסן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/4 סלניום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ