Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק05 חלק V - מוצרים מינרלייםכללים
פרק27 פרק 27 - דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם;כללים
חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליות
פרט10שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים;כללים
תכשירים של"פ, המכילים, לפי משקל, 70% או יותר שמני נפט או שמנים
שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים
הבסיסיים של התכשירים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים; * *
תכשירים של"פ, המכילים, לפי משקל 70% או יותר שמני נפט או שמנים
שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים
הבסיסיים של התכשירים (למעט שמני פסולת) -
1100 שמנים קלים ותכשירים שלהם:- * *
1110 בנזין:- * *
1111/6 אם ישווק ממקום ייצור וישולם הבלו כמשמעותו בחוק הבלו על *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
דלק התשי"ח 1958 (*3)
---------------------------------------
(*3) ס"ח התשי"ח, עמוד 160
1119/9 אחר *** פ ט ו ר ***2916.45 לאלף ליטר*** פ ט ו ר *** * *
1120/7 ממס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחרים:- * *
1910 מזוט:- * *
1911/9 מזוט אם ישווק ממקום ייצור וישולם הבלו כמשמעותו בחוק הבלו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
על דלק, התשי"ח-1958
1919/2 אחר *** פ ט ו ר ***14.47 לטון*** פ ט ו ר *** * *
1920/0 תזקיק שעווני *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1930 קרוסין:- * *
1931/7 אם ישווק ממקום ייצור וישולם הבלו כמשמעותו בחוק הבלו על *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
דלק התשי"ח-1958
1939/0 אחר *** פ ט ו ר ***2794.29 לאלף ליטר*** פ ט ו ר *** * *
1940/8 ממס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1950/7 שמן לבן המשמש להכנת חומרי ריסוס, למניעתם או להדברתם של נגעי צמחים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ובלבד שהטובין עורבבו בפיקוח המכס לרבות במחסן רשוי (מותנה)
1960 סולר:- * *
1961/4 אם ישווק ממקום ייצור וישולם הבלו כמשמעותו בחוק הבלו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
על דלק, התשי"ח-1958
1962/2 סולר המשמש לייצור חשמל, בתקופה שמיום כ"ז בשבט התשע"א *** פ ט ו ר ***866.23 לאלף ליטר*** פ ט ו ר *** * *
(1 בפברואר 2011) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (להלן - התקופה
הקובעת), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) המשתמש הוא בעל רשיון ייצור או רשיון ייצור עצמי כהגדרתם בסעיף 2 לחוק
משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק משק החשמל) או שהוא רשאי לייצור
ולמכור חשמל לפי סעיף 60 לחוק משק החשמל, בתקופה הקובעת;
(2) כמות הסולר המיובאת לפי פרט זה בצירוף כמות הסולר אשר ניתן לגביו פטור
חלקי מבלו לשם ייצור חשמל בצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה -
2005, אינה עולה על 650,000 טון, בתקופה הקובעת;
(3) מיום י' באב התשע"א (10 באוגוסט 2011) המנהל אישר את היבוא מראש
(מותנה)
1969/7 אחר *** פ ט ו ר ***2794.29 לאלף ליטר*** פ ט ו ר *** * *
1970 שמני סיכה:- * *
1971/3 משחות סיכה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1979/6 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1980/4 שמנים מהסוגים "TRANSFORMER AND/OR CIRCUIT BREAKER OIL" *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
המשמשים למילוי ראשון של שנאים (TRANSFORMERS) או למילוי ראשון של
מנתקי מעגלים (CIRCUIT BREAKERS) ובמתח של 1000 וולט ומעלה (מותנה)
1990/3 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 שמני פסולת:- * *
9100/1 שמכילים ביפנילים רב כלוריים PCB טרפנילים רב כלוריים (PCT) 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
או בפנילים רב ברומיים (PBB)
9900 אחרים:- * *
9910/3 שמנים משומשים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/5 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ