Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק23 פרק 23 - שאריות ופסולת של תעשיית המזון; מספוא מעובד לבעלי חייםכללים
פרט09תכשירים מהסוג המשמש להזנת בעלי חיים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מזון כלבים או חתולים, הנתון באריזה למכירה קמעונית:- * *
1020/0 המכילים, לפי משקל, לא פחות מ-15 למאה ולא יותר מ-35 למאה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
חמרים חלבוניים ולא פחות מ-4 למאה חמרים שומניים
1090/3 אחרים 2.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9020/2 המכילים, לפי משקל, לא פחות מ-15 למאה ולא יותר מ-35 למאה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
חמרים חלבוניים ולא פחות מ-4 למאה חמרים שומניים
9030/1 מזון מוכן לדגי נוי או לציפורים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/5 אחרים 2.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ