Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק22 פרק 22 - משקאות, כהלים (SPIRITS) לשתיה וחומץכללים
פרט02מים, לרבות מים מינרליים ומי סודה, המכילים תוספת של סוכר או שלכללים
חומר ממתיק אחר או מתובלים, ומשקאות לא-כוהליים אחרים, למעט מיצי
פירות או ירקות שבפרט 20.09 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/9 מים, לרבות מים מינרליים ומי סודה, המכילים תוספת של סוכר או של 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
חומר ממתיק אחר או מתובלים
9000 אחרים:- * *
9010 מיצי פירות או ירקות, המחוזקים במינרלים או בויטמינים:- * *
9011/8 מפרי או מירק יחיד 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9019/1 תערובות של מיצי פירות או ירקות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/9 משקאות המכילים חלב 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/8 תכשירים, ובלבד שמנכ"ל משרד הבריאות אישר כי נתקיימו לגביהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
כל אל:
1. הם רשומים בפנקס התרופות;
2. הם חיוניים או בעלי חשיבות מרבית לטיפול במחלה או לקיום מצב בריאות לפי
אבחנה רפואית מוגדרת;
3. הם אינם מהסוג המיוצר בישראל ואינם בני תחליף לסוגים המיוצרים בישראל.
9090/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ