Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק21 פרק 21 - תכשירים שונים הראויים למאכל אדםכללים
פרט06תכשירי מזון של"פ -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 תרכיזי פרוטאינים וחומרי פרוטאין מרקמיים (TEXTURED) 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/3 אבקות מקפא (JELLY POWDERS), אבקות גלידה ואבקות דומות אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/2 תחליפי גבינה 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/1 תכשירים על בסיס חמאה 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9040/0 תחליפי שמנת ותערובות של שומנים עם סוכר 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9050/9 תמציות מרוכזות (CONCENTRATED EXTRACTS) בלתי כוהליות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9060/8 סכרין, לרבות חמרים בעלי תכונות או שימוש דומים, בטבליות או 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בצורה אחרת, מוכן לשימוש
9070/7 ממתקים 10.0% + 0.11 לק"ג אל"י מ-35.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9080/6 תכשירים, ובלבד שאושרו בידי מנכ"ל משרד הבריאות כי נתקיימו כל אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1. הם רשומים בפנקס התרופות;
2. הם חיוניים או בעלי חשיבות מרבית לטיפול במחלה או לקיום מצב
בריאות לפי אבחנה רפואית מוגדרת;
3. הם אינם מהסוג המיוצר בישראל ואינם בני תחליף לסוגים המיוצרים
בישראל.
9090 אחרים - * *
9091/3 המכילים תפוחי אדמה בכל צורה שהיא 12.0% אל"פ מ-2.58 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9094/7 תכשירים המכילים פולן 40.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9095/4 מיצי פירות או ירקות מרוכזים, מחוזקים במינרלים או 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בויטמינים מפרי או ירק, יחיד
9096/2 מיצי פירות או ירקות מרוכזים, מחוזקים במינרלים או 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בויטמינים של תערובת של מיצי פירות או ירקות
9097/0 מיצי פירות או ירקות מרוכזים, מחוזקים במינרלים או 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בויטמינים של מוצרים המכילים יותר מ-50%, לפי משקל של מוצקי חלב
9098/8 תכשירים כוהוליים מורכבים, שאינם מבוססים על אחד או יותר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מחמרים נותני ריח בעלי חוזק כוהלי, בעלי חוזק כוהלי העולה על 0.5%
לפי נפח, מהסוג המשמש לייצור משקאות
9099/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ