Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק20 פרק 20 - תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחיםכללים
פרט09מיצי פירות (לרבות תירוש ענבים) ומיצי ירקות, בלתי מותססים ושאינםכללים
מכילים תוסף כוהל, אם מכילים תוספת של סוכר או של חומר ממתיק אחר,
או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מיץ תפוזים:- * *
1100 קפוא:- * *
1110 מרוכז, באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר:- * *
1111/3 באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1119/6 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1120/4 מרוכז, אחר 45.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1130/3 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1140/2 באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1190/7 מיץ, אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200 אינו קפוא, שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 20:- * *
1210/3 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1290/5 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחר:- * *
1910 מרוכז, באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר:- * *
1911/6 באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1919/9 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990/0 אחר 45.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 מיץ אשכוליות (לרבות פומלות):- * *
2100 שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 20:- * *
2120 אשכלויות:- * *
2121/1 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2129/4 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2130 אחר:- * *
2131/0 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2133/6 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900 אחר:- * *
2910 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר:- * *
2911/5 אשכוליות, באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2912/3 פומלות, באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר ומספר הבריקס עולה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
על 50
2913/1 אשכוליות באריזות אחרות 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2914/9 פומלות אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2980/0 פומלות אחרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2990/9 אחר 45.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 מיץ של כל פרי הדר אחר:- * *
3100 שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 20:- * *
3110/3 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3190/5 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3900 אחר:- * *
3910 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר:- * *
3911/4 באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר ומספר הבריקס עולה על 40 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3919/7 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3990/8 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 מיץ אננס:- * *
4100/3 שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 20 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4900/6 אחר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 מיץ עגבניות:- * *
5020/2 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5080/6 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000 מיץ ענבים:- * *
6100/1 שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 30 12.0% אל"פ מ-1.60 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6900 אחר:- * *
6920/2 שערך הבריקס (BRIX VALUE) עולה על 67 30.0% אל"פ מ-1.60 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6990/5 אחרים 30.0% אל"פ מ-1.60 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000 מיץ תפוחים:- * *
7100 שערך הבריקס (BRIX VALUE) אינו עולה על 20:- * *
7110/9 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7190/1 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7900 אחר:- * *
7930 באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר:- * *
7931/8 באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7939/1 אחרים 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7990/4 אחר 45.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000 מיץ של כל פרי או של כל ירק אחר, בנפרד:- * *
8020 מיצים מרוכזים:- * *
8021/7 פסיפלורה, קווי, או גויאבה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8022/5 אגס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8023/3 מישמש *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8024/1 אפרסק *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8025/8 מנגו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8026/6 פטל שחור, חמוציות או ארוניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8027/4 דובדבן או אצרולה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8028/2 גזר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8029/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8030/8 מיצים מרוכזים שערך הבריקס (BRIX VALUE) עולה על 67 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8090/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 תערובות של מיצים:- * *
9010 המכיל מעל 50% מיץ ענבים:- * *
9011/7 מרוכז 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9019/0 אחר 12.0% אל"פ מ-1.60 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020 המכיל מעל 50% מיצי עגבניות:- * *
9021/6 מרוכז באריזות המכילות 100 ק"ג או יותר 35.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9024/0 אחר 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/7 המכיל מעל 50% מיצי הדרים או תפוחים שערך הבריקס (BRIX VALUE) 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עולה על 20
9090/1 אחרים 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ