Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק20 פרק 20 - תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחיםכללים
פרט07ריבות, קרישי פירות, מרמלדות, מחית מפירות או מאגוזים וממרחי פירותכללים
או אגוזים, שהתקבלו על ידי בישול אם מכילים תוספת של סוכר או של
חומר ממתיק אחר, או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 תכשיר שעבר הומוגניזציה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/2 פרי הדר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9920 תות שדה:- * *
9921/1 באריזות המכילות 10 ק"ג או יותר 12.0% אל"פ מ-1.58 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9929/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990 אחרים:- * *
9991/4 של אגוזי האלסר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9992/2 מחית פרי ללא תוספת סוכר או חומר ממתיק אחר, באריזות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
המכילות 50 ק"ג או יותר
9993/0 רכז של אגס, משמש, מנגו, שזיף, קווי, גויאבה, גזר או בננה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
באריזות המכילות 50 ק"ג או יותר
9999/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ