Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק19 פרק 19 - מוצרים מדגנים, מקמח, מעמילן או מחלב; מוצרי מאפהכללים
פרט01תמצית לתת; תכשירי מזון מקמח, מגריסים, מקיבר, מעמילן או מתמצית לתת,כללים
שאינם מכילים קקאו או מכילים פחות מ-40%, לפי משקל של קקאו המחושב
על בסיס נטול שומן לחלוטין, של"פ; תכשירי מזון מטובין שבפרטים 04.01
עד 04.04, שאינם מכילים קקאו, או שמכילים פחות מ-5%, לפי משקל של
קקאו המחושב על בסיס נטול שומן לחלוטין, של"פ -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 תכשירים לתינוקות, הנתונים באריזה למכירה קמעונית:- * *
1010/6 תכשיר דיאטטי מקמח סויה, המכיל שמן סויה ושמן צמחי אחר, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
פחמימות ומלחים; תכשיר דיאטטי על בסיס קמח נטול דיבקית
1020/5 תכשירי מזון מקמח, מקיבר, מעמילן או מתמצית לתת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/8 תכשירי מזון מטובין שבפרטים 04.01 עד 04.04 11.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 תערובות ובצקים להכנת מיני מאפה שבפרט 19.05:- * *
2010/5 תכשירי מזון מקמח, מקיבל, מעמילן או מתמצית לתת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2020/4 אחרים המכילים קקאו 10.0% + 0.11 לק"ג אל"י מ-127.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2090/7 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/8 תכשיר דיאטטי מקמח סויה, המכיל שמן סויה ושמן צמחי אחר, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
פחמימות ומלחים; תכשיר דיאטטי על בסיס קמח נטול דיבקית; תמצית לתת
9020 תכשירי מזון מטובין שבפרטים 04.01 עד 04.04:- * *
9021/5 בצורת אבקה 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9022/3 תחליפי גבינה 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9029/8 אחרים 25.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/6 תכשירי מזון מקמח, מקיבר, מעמילן או מתמצית לתת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/0 אחרים 11.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ