Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק17 פרק 17 - סוכר לסוגיו וממתקים של סוכרכללים
פרט02סוגי סוכר אחרים, לרבות לקטוזה, מלטוזה, גלוקוזה ופרוקטוזה טהוריםכללים
מבחינה כימית, במצב מוצק; סירופ סוכר שאינו מכיל תוספי טעם או צבע;
דבש מלאכותי, אם מעורב בדבש טבעי או לא; קאראמל -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 לקטוזה וסירופ לקטוזה:- * *
1100/7 המכילים, לפי משקל, 99% או יותר לקטוזה, המבוטאת כלקטוזה נטולת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מים, המחושבת על החומר היבש
1900/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/8 סוכר אדר וסירופ אדר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 גלוקוזה וסירופ גלוקוזה שאינם מכילים פרוקטוזה או המכילים פחות * *
מ-20% פרוקטוזה, לפי משקל במצב יבש:-
3010/6 גלוקוזה במצב נוזלי 0.39 לק"ג אל"י מ-18.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3090/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/6 גלוקוזה וסירופ גלוקוזה המכילים לפחות 20% אך פחות מ-50% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
פרוקטוזה, לפי משקל במצב יבש, למעט סוכר מסוג INVERT
5000/5 פרוקטוזה טהורה מבחינה כימית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000/4 פרוקטוזה אחרת וסירופ פרוקטוזה המכילים יותר מ-50% פרוקטוזה, לפי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
משקל במצב יבש, למעט סוכר מסוג INVERT
9000 אחרים, לרבות סוכר מסוג INVERT וסוכרים אחרים ותערובות של סירופי * *
סוכר המכילים 50% פרוקטוזה, לפי משקל במצב יבש:-
9010/0 דבש מלאכותי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/9 תערובת כאראמל עם מלחים מינרליים שאחוז הכאראמל בהם אינו פחות 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מ-90 למאה
9030/8 אחרים בצורה מוצקת, המכילים תוספות נותנות טעם או נותנות צבע *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9040/7 מלטוזה טהורה מבחינה כימית 0.03 לק"ג אל"י מ-4.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/2 אחרים 0.03 לק"ג אל"י מ-4.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ