Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק04חלק IV- תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדיםכללים
פרק16פרק 16 - תכשירים מבשר, מדגים, מסרטנים ורכיכות או מחסרי חוליות אחריםכללים
החיים במים
פרט04דגים מעובדים או משומרים; קוויאר ותחליפים של קוויאר שהוכנו מביציכללים
דגים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 דגים, שלמים או בנתחים, אך לא טחונים:- * *
1100 אלתית:- * *
1110/4 בכלי קיבול אטימי אוויר 0.54 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1120/3 פילה בתבחושת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1190/6 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200 מליחים (Herrings):- * *
1210/2 מתובלים וכבושים בחביות, למעט כבושים בחומץ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1290/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1300 סרדינים, סרדינלה ובריסלינג או שפרוטים:- * *
1320/9 מומלחים בטעם אנשובי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1390/2 אחרים 12.0% + 4.28 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1400 טונה, קפצן ופלמודה (.SARDA SPP):- * *
1420/7 פילה בתבחושת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1430/6 פילה או בשר, של טונה קפוא באריזות העולות על 5 ק"ג *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1490/0 אחרים 12.0% + 3.48 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1500 קוליס:- * *
1520/4 פילה בתבחושת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1590/7 אחר 12.0% + 3.48 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1600/4 אנשובי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחרים:- * *
1910/7 מסוג לקס 0.54 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1920/6 פילה בתבחושת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990 אחרים:- * *
1991/7 קוד (COD), בקלה שחור (COALFISH),בקלה (HAKE), אלסקה פולק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(ALASKA POLACK)
1999/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 דגים מעובדים או משומרים, אחרת:- * *
2010/5 מסוג לקס ודגי אילתית 0.54 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2020/4 תכשיר שעבר הומגניזציה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2030/3 ממולאים או קציצות 12.0% + 3.48 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2090 אחר:- * *
2091/5 מליחים (HERRING), דג חרב(SWORDFISH), קוליס (MACKREL) 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2099/8 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/5 קוויאר ותחליפי קוויאר 12.0% + 2.70 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ