Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק12 פרק 12 - זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן; גרעינים, זרעים ופירות שונים;כללים
צמחים תעשייתיים או רפואיים; קש ומספוא
פרט02אגוזי אדמה, שאינם קלויים או מבושלים אחרת, אם בקליפתם או לא, אםכללים
שבורים או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 בקליפותיהם 1.77 לק"ג אל"י מ-102.0% אל"פ מ-1.60 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 מקולפים, אם שבורים או לא:- * *
2010/8 שמנכ"ל משרד התעשיה והמסחר אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
או חמאת בוטנים
2030/6 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות שהם מיועדים לזריעה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2090/0 אחרים 3.21 לק"ג אל"י מ-102.0% אל"פ מ-2.67 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ