Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק11 פרק 11 - מוצרים של תעשיית הטחינה; לתת; עמילנים; אינולין; דיבקית החיטהכללים
פרט04גרגירי דגנים שעובדו אחרת (לדוגמה: מקולפים, מרודדים, בצורת פתיתים,כללים
בצורת גריסי פנינה, פרוסים או מפוררים), להוציא אורז שבפרט 10.06;
נבטי דגנים, שלמים, מרודדים, בצורת פתיתים או טחונים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 גרעינים מרודדים או בצורת פתיתים:- * *
1200/4 משיבולת שועל 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 מדגנים אחרים:- * *
1910/8 שעורה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990/0 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 גרגירים מעובדים, אחרים:- * *
2200/3 משיבולת שועל 5.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2300/1 מתירס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2900 מדגנים אחרים:- * *
2910/7 חיטה כתושה או גרוסה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2920/6 קינואה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2930/5 שעורה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2990/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 נבטי דגנים, שלמים, מרודדים, בצורת פתיתים או טחונים:- * *
3010/5 משעורה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3090/7 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ