Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק09 פרק 9 - קפה, תה, מתה ותבליניםכללים
פרט10זנגביל, זעפרן, כרכום, קורנית, עלי דפנה, קרי ותבלינים אחרים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 זנגביל:- * *
1010/8 תבלין בצורת אבקה או גרגירים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090 אחר:- * *
1091/8 שישוחרר בחודשים אוקטובר עד ינואר 6.00 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1099/1 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/8 זעפרן 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/7 כרכום 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 תבלינים אחרים: - * *
9100/9 תערובות הנזכרות בכלל 1(ב) בפרק זה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/1 זרעים אם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר כי הם מתאימים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לזריעה בלבד
9920/0 חילבה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9940/8 קורנית; עלי דפנה 8.0% אל"י מ-0.70 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/3 אחרים 15.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ