Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט13פירות, מיובשים, מלבד אלה שבפרטים 08.01 עד 08.06; תערובות שלכללים
אגוזים או פירות מיובשים שבפרק זה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 מישמש 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 שזיפים:- * *
2010/3 שרמת לחותם נמוכה מ-24%, באריזות המכילות 30 ק"ג או יותר 1.03 לק"ג אל"י מ-30.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ובאישור מנכ"ל משרד החקלאות
2090/5 אחרים 4.12 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/3 תפוחים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 פירות אחרים:- * *
4010/1 פאפאיה 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4090/3 אחרים 20.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 תערובות של אגוזים או של פירות מיובשים שבפרק זה:- * *
5010 תערובות של אגוזים לרבות תערובת של אגוזים ופירות מיובשים:- * *
5012/6 המכילות 50% או יותר של שקדים 27.80 לק"ג אל"י מ-82.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5019/1 אחרות 27.80 לק"ג אל"י מ-46.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5020 תערובות של פירות מיובשים:- * *
5022/5 המכילות 50% או יותר של ענבים מיובשים (צימוקים) 9.45 לק"ג אל"י מ-76.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5029/0 אחרות 9.45 לק"ג אל"י מ-51.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ