Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט12פירות ואגוזים, משומרים זמנית (לדוגמה, באמצעות גז גפרית דו-חמצנית,כללים
במי מלח, במי גפרית או בתמיסות משמרות אחרות), אך בלתי מתאימים
במצבם זה לאכילה מיידית -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/7 דובדבנים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/8 תות שדה 30.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ