Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט07מלונים (לרבות אבטיחים) ופפיה (PAPAYA), טריים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מלונים (לרבות אבטיחים):- * *
1100 אבטיחים:- * *
1110/4 שישוחררו מחודש אוקטובר עד מאי 0.48 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1190/6 שישוחררו מחודש יוני עד ספטמבר 0.46 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחרים:- * *
1910/7 שישוחררו מחודש אוקטובר עד מאי 1.29 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990/9 שישוחררו מחודש יוני עד ספטמבר 0.71 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/6 פאפיה 2.61 לק"ג אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ