Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט06ענבים, טריים או מיובשים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 טריים:- * *
1010/8 שישוחררו בחודשים אפריל מאי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/0 אחרים 1.81 לק"ג אל"י מ-349.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 מיובשים:- * *
2030/5 באריזות העולות על 200 ק"ג, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד החקלאות 7.48 לק"ג אל"י מ-340.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שהם מיועדים לעיבוד ולייצור צימוקים
2090/9 אחרים 7.48 לק"ג אל"י מ-340.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ