Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק02 חלק II - מוצרי צמחיםכללים
פרק08 פרק 8 - פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלוניםכללים
פרט02אגוזים אחרים, טריים או מיובשים, אם מקולפים או לא -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 שקדים:- * *
1100 בקליפותיהם:- * *
1110/5 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר, שהם מיועדים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שוקולד או ממתקים
1190/7 אחרים 9.63 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200 מקולפים:- * *
1210/3 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, שהם מיועדים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לתינוקות
1290/5 אחרים 17.11 לק"ג אל"י מ-102.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 אגוזי אלסר או אגוזי אלסר המצוי (.CORYLUS SPP):- * *
2100/5 בקליפותיהם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2200 מקולפים:- * *
2210/2 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר, שהם מיועדים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שוקולד או ממתקים
2290/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 אגוזי מלך:- * *
3100/4 בקליפותיהם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3200/2 מקולפים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/5 ערמונים (.Castanea spp) 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/4 בוטנה (PISTACHIO) 23.0% אל"פ מ-3.61 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000/3 אגוזי מקדמיה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9020/8 פקאן 8.41 לק"ג אל"י מ-100.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090 אגוזים אחרים:- * *
9093/5 צנובר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9099/2 אחרים 16.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ