Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק01 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חייםכללים
פרק04 פרק 4 - חלב ותוצרת חלב; ביצי עופות; דבש טבעי; מוצרים מן החיכללים
הראויים למאכל אדם, של"פ
פרט06גבינה וקום (CURD) -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 גבינה טרייה (שאינה בשלה) (UNCURED OR UNRIPENED), לרבות גבינה 21.13 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עשויה ממי גבינה, וקום
2000 גבינה מגוררת או באבקה, מכל הסוגים:- * *
2020/5 בצורת אבקה שלגביה אישר מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהיא מיועדת 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לייצור מזון לבעלי חיים
2090/8 אחרת 14.98 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/6 גבינה מעובדת שאינה מגוררת או שאינה אבקה 15.50 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/5 גבינה בעלת גידים כחולים וגבינה אחרת המכילה גידים מיוצרים ע"י 16.38 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
Penicillium roqueforti
9000 גבינה אחרת:- * *
9020/8 גבינה לבנה שעברה הרתחה (חלומי) 13.89 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/7 גבינה מוקשה מיובשת מסוג ג'מיד (JIMEED) 4.28 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/1 אחרים 17.00 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ