Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק01 חלק I - בעלי חיים; מוצרים מבעלי חייםכללים
פרק02 פרק 2 - בשר ושיירי בשר, אכיליםכללים
פרט10בשר ושיירים אכילים של בשר, מומלחים, שרויים במי-מלח, מיובשים אוכללים
מעושנים; קמחים (FLOURS) וקיבר (MEALS) אכילים של בשר או של שיירי
בשר -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 בשר חזיר:- * *
1100/2 קתלי חזיר, כתפיים, ונתחים שלהם, הכוללים עצם 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200/0 כרסים (מפוספסים - STREAKY) ונתחים שלהם 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/5 אחרים 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/3 בשר בקר 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים, לרבות קמחים וקיבר אכילים של בשר או של שיירי בשר:- * *
9100 של יונקים עילאים:- * *
9110/3 בשר ושיירי בשר 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9190/5 אחרים 16.0% + 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200 של לוויתנים, דולפינים, כלבי ים (יונקים ממשפחת ה-CETASEA); * *
סוסי-ים (MANATEES) ופרות-ים (DUGONGS) (יונקים ממשפחת ה-SIRENIA):-
9210/1 בשר ושיירי בשר 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9290/3 אחרים 16.0% + 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300 של זוחלים (לרבות נחשים וצבים):- * *
9310/9 בשר ושיירי בשר 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9390/1 אחרים 16.0% + 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/6 כבד של עופות לול או חצר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9920/5 בשר ושיירי בשר 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/8 אחרים 16.0% + 417.00 לטון אל"י מ-85.0% *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ