Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק20 חלק XX - פריטים מיוצרים שוניםכללים
פרק95 פרק 95 - צעצועים, משחקים וצרכי ספורט; חלקיהם ואבזריהםכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
95.03 תלת אופנים, קטנועים, מכוניות המופעלות ע"י דוושות וצעצועים בעלי גלגלים, * *
דומים; עגלות לבובות; בובות; צעצועים אחרים; דגמים מוקטנים *
("SCALE") ודגמים אחרים למטרות בידור, אם הם פועלים או לא; משחקי *
שיבוץ (PUZZLES) מכל הסוגים - *
95.04 פריטים לירידי שעשועים, למשחקי שולחן או חברה, לרבות שולחנות למשחקי * *
כדור ויתדות (PINTABLES), ביליארד, שולחנות מיוחדים למשחקי מזל *
וציוד אוטומטי למסלולי כדורת - *
95.05 פריטים לחגיגות, לקרנבלים או לבידור מסוג אחר, לרבות מעשי להטים * *
וקונדס - *
95.06 פריטים וציוד לפעילות גופנית כללית, להתעמלות, לאתלטיקה, לספורט אחר * *
( לרבות לטניס שולחן) או למשחקים בחוץ, של"פ בפרק זה; בריכות שחיה *
ובריכות ילדים (PADDLING POOLS) - *
95.07 מקלות וחכות דייג, קרסים לדייג וציוד אחר לחכות דייג; רשתות לשליית * *
הדגים, רשתות לציד פרפרים ורשתות דומות; "ציפורי" פיתוי (חוץ מאלה *
שבפרט 92.08 או 97.05) וצרכי צייד או ירי דומים - *
95.08 סחרחרות, נדנדות, ביתני ירי ומיתקנים אחרים לבידור בירידים; קרקסים * *
ניידים, וגני חיות ניידים; תיאטרונים ניידים - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ