Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק18 חלק XVIII - מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים,כללים
רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק;
שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם
פרק92 פרק 92 - כלי נגינה; חלקים ואבזרים של פריטים כאלהכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
92.01 פסנתרים, לרבות פסנתרים אוטומטיים; צ'מבלו וכלי מיתר אחרים בעלי *
מקלדת -
92.02 כלי מיתר אחרים (כגון גיטרות, כינורות, נבלים) - *
92.05 כלי נשיפה אחרים (כגון קלרינתות,חצוצרות, חמות-חלילים) - *
92.06 כלי הקשה (כגון תופים, קסילופונים, מצילתיים, קסטנטות, מראקאס) *
92.07 כלי נגינה, בעלי צליל המופק חשמלית או החייב בהגברה חשמלית (כגון * *
עוגבים, גיטרות, אקורדיונים) - *
92.08 תיבות נגינה, עוגבי ירידים, עוגבי רחוב מיכניים, ציפורי שיר *
מיכניות, משורים מוסיקליים וכלי נגינה אחרים שאינם כלולים באף פרט
אחר שבפרק זה; קולות פיתוי (DECOY CALLS) מכל הסוגים; משרוקיות,
קרנות קריאה (CALL HORNS) וכלי נשיפה אחרים לאיתות קולי -
92.09 חלקים (כגון מנגנונים לתיבות נגינה) ואבזרים (כגון כרטיסים, דיסקות *
וגלילים לכלי נגינה מיכניים) של כלי נגינה; מטרונומים, קולנים
ומשרוקיות כיוונון מכל הסוגים -
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ