Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק18 חלק XVIII - מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים,כללים
רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק;
שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם
פרק90 פרק 90 - מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים,כללים
רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק; חלקיהם ואביזריהםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
90.01 סיבים אופטיים ואגדים של סיבים אופטיים; כבלי סיבים אופטיים, חוץ * *
מאלה שבפרט 85.44; יריעות ולוחות עשויים חומר מקטב; עדשות (לרבות *
עדשות מגע), מנסרות, מראות ואלמנטים אופטיים אחרים, מחומר כלשהו, *
בלתי משובצים, חוץ מאלמנטים כאלה מזכוכית שאינה מעובדת אופטית - *
90.02 עדשות, מנסרות, מראות ואלמנטים אופטיים אחרים, מחומר כלשהו, * *
משובצים, המהווים חלקים או מיתאמים של מכשירים או כלים, חוץ *
מאלמנטים כנ"ל מזכוכית שלא עובדה אופטית - *
90.03 מסגרות ומיקבעים למשקפיים, למשקפי מגן או לדומיהם, וחלקיהם - * *
90.04 משקפיים, משקפי מגן וכדומה, לשיפור הראייה, להגנה או למטרות דומות - * *
90.05 משקפות דו-עיניות, משקפות חד-עיניות, טלסקופים אופטיים אחרים, * *
ומיקבעים בעבורם; מכשירים אסטרונומיים אחרים ומיקבעים בעבורם, אך *
למעט מכשירים לרדיו-אסטרונומיה - *
90.06 מצלמות פוטוגרפיות (חוץ מסינמטוגרפיות); מכשירי הבזקה פוטוגרפיים * *
ונורות הבזקה, חוץ מנורות פריקה שבפרט 85.39 - *
90.07 מצלמות ומטולים סינמטוגרפיים, אם כוללים מכשירי הקלטת קול או הפקת * *
קול, או לא - *
90.08 מטולי תמונה, חוץ ממטולים סינמטוגרפיים; מכשירי הגדלה והקטנה * *
פוטוגרפיים (חוץ מסינמטוגרפיים) - *
90.10 מכשירים וציוד למעבדות פוטוגרפיות (לרבות סינמטוגרפיות) * *
של"פ בפרק זה; נגטוסקופים; מרקעים למטולים - *
90.11 מיקרוסקופים אופטיים מורכבים (COMPOUND), לרבות אלה * *
לפוטומיקרוגרפיה, לסינפוטומיקרוגרפיה או להטלת מיקרו - *
90.12 מיקרוסקופים חוץ ממיקרוסקופים אופטיים; מכשירי דיפרקציה - * *
90.13 התקני גביש נוזלי שאינם מהווים פריטים המוזכרים ביתר פירוט בפרטים * *
אחרים; לייזרים, חוץ מדיודות לייזר; כלים ומכשירים אופטיים אחרים, *
של"פ בפרק זה - *
90.14 מצפנים למציאת הכיוון; מכשירים וכלים אחרים לניווט - * *
90.15 מכשירים וכלים הידרוגרפיים, אוקיאנוגרפיים, הידרולוגיים, * *
מטאורולוגיים, גיאופיסיים או לסקר פני הקרקע (לרבות סקר *
פוטוגרמטרי), למעט מצפנים; מדי טווח - *
90.16 מאזניים בעלי רגישות של 5 סנטיגרם או רגישים יותר, עם משקלות או * *
בלעדיהם:- *
90.17 כלי שרטוט, סימון או חישוב מתימטי (כגון מכונות שרטוט, פנטוגרפים, * *
מדי זווית, ערכות שרטוט, סרגלי חישוב, דיסקות-חישוב); כלים למדידת *
אורך, לשימוש ביד (כגון מוטות וסרטי מדידה, מיקרומטרים, קליפרים) *
של"פ בפרק זה - *
90.18 כלים ומכשירים ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או * *
הרפואה הווטרינרית, לרבות מכשירים סינטיגרפיים, מכשירים *
רפואיים-חשמליים אחרים וכלים לבדיקת ראיה - *
90.19 מכשירים לריפוי-מיכני; מכשירים לעיסוי; מכשירים למבחן כושר * *
פסיכולוגי; מכשירים לריפוי באוזון, לריפוי בחמצן, לריפוי באירוסול, *
להנשמה מלאכותית או לריפוי הנשמתי אחר - *
90.20 מכשירי נשימה אחרים ומסכות גז, למעט מסכות מגן שאין להן חלקים * *
מיכניים ואף לא מסננים הניתנים להחלפה - *
90.21 התקנים אורתופדיים, לרבות קביים, חגורות ניתוח וחגורות שבר; קשושות * *
והתקנים אחרים לשברים; חלקי גוף מלאכותיים; מכשירי שמיעה לכבדי *
שמיעה והתקנים אחרים הנלבשים או נישאים או שתולים בתוך הגוף, כדי *
לפצות על מום או נכות - *
90.22 מכשירים המבוססים על שימוש בקרני X או על קרינות אלפא, ביתא או גמא, * *
אם לשימושי רפואה, כירורגיה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית, או *
לא, לרבות מכשירי רדיוגרפיה או רדיותרפיה, שפופרות קרני X ומחוללים *
אחרים לקרני X, גנרטורים למתח גבוה, מלואות ושולחנות בקרה, מסכים, *
שולחנות וכסאות בדיקה או טיפול וכדומה - *
90.23 מכשירים, כלים ודגמים, המתוכננים למטרות הדגמה (כגון בחינוך או * *
בתערוכות), שאינם מתאימים לשימושים אחרים *
90.24 מכונות ומכשירים למבחן קושי, חוזק, דחיסות, גמישות או תכונות * *
מיכניות אחרות של חמרים (כגון מתכות, עץ, טקסטילים, נייר, פלסטיק) - *
90.25 הידרומטרים ומכשירי ציפה דומים, מדי-חום, פירומטרים, ברומטרים, * *
היגרומטרים ופסיכרומטרים, עם יכולת רישום או לא, וכל צירוף של *
מכשירים אלה - *
90.26 מכשירים וכלים למדידה או לבדיקה של זרימה, רמה, לחץ או משתנים אחרים * *
של נוזלים או גזים (כגון מדי זרימה, מדידי רמה, מדי לחץ, מדי צריכת *
חום), למעט מכשירים וכלים שבפרטים 90.14, 90.15, 90.28 או 90.32 - *
90.27 מכשירים וכלים לאנאליזה פיסיקלית או כימית (כגון פולרימטרים, * *
רפרקטומטרים, ספקטרומטרים, מכשירים לאנאליזת גז או עשן); מכשירים *
וכלים למדידה או לבדיקה של צמיגות, נקבוביות, התפשטות, מתח-פנים *
וכדומה; מכשירים וכלים למדידה או לבדיקה של כמויות חום, קול או אור *
(לרבות מדי חשיפה); מיקרוטומים - *
90.28 מדי אספקה או ייצור לגז, לנוזל או לחשמל, לרבות מדי-כיול בעבורם - * *
90.29 מוני סיבובים, מוני-ייצור, מוני-מוניות, מוני מרחק, מוני צעדים * *
ודומיהם; מחווני-מהירות וטכומטרים, חוץ מאלה שבפרט 90.14 או 90.15; *
סטרובוסקופים - *
90.30 אוסילוסקופים, נתחי ספקטרום ומכשירים וכלים אחרים למדידה או לבדיקה * *
של כמויות חשמליות, למעט מודדים שבפרט 90.28; מכשירים וכלים למדידה *
או לגילוי של קרינות אלפא, ביתא, גמא, קרני X, קרינה קוסמית או של *
קרינות ינון אחרות - *
90.31 מכשירים, כלים ומכונות, למדידה או לבדיקה, של"פ בפרק זה; מטולי * *
פרופיל - *
90.32 מכשירים וכלים לוויסות או לבקרה אוטומטיים - * *
90.33 חלקים ואביזרים (של"פ בפרק זה) למכונות, לכלים או למכשירים שבפרק * *
90 - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ