Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק17 חלק XVII - כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלהכללים
פרק86 פרק 86 - קטרים ורכב אחר של מסילות ברזל וחלקיהם;כללים
מיקבעים ומיתאמים לפסי מסילות ברזל, וחלקיהם; ציוד איתות לתנועה
(TRAFFIC), מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני) מסוג כלשהופרטתאורצו יבואהיסטוריה
86.01 קטרי מסילה המופעלים ממקור חשמל חיצוני או על ידי מצברים חשמליים - *
86.02 קטרי מסילה אחרים; טנדרים של קטרים - *
86.03 קרונועים לנוסעים או למשא למסילות ברזל, חוץ מאלה שבפרט 86.04 - *
86.04 כלי רכב לאחזקה או לשירות, ורכב מסילות ברזל, אם בעלי הנעה עצמית או *
לא (כגון סדנאות, עגורנים, בטישי נטל (BALLAST TAMPERS), רפידות
למסילות (TRACKLINERS), קרונות בדיקה וכלי רכב לביקורת מסילות)
86.05 קרונות נוסעים למסילות ברזל שאינם בעלי הנעה עצמית; קרונות למטען *
נוסעים, קרונות דואר וכן קרונות אחרים למסילת ברזל למטרות מיוחדות,
שאינם בעלי הנעה עצמית (למעט אלה שבפרט 86.04)
86.06 קרונות להובלת טובין למסילות ברזל שאינם בעלי הנעה עצמית - *
86.07 חלקים לקטרים של מסילות ברזל או למסילות ברזל לרכב רכבת או לחשמלית *
מסילות ברזל -
86.08 התקנים ומיתאמים לפסי מסילות ברזל; ציוד לאיתות, לבטיחות או לבקרת *
תנועה, מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני) למסילות ברזל, לכבישים, לדרכי
מים פנימיות, למיתקני חניה, לנמלים או לשדות תעופה; חלקים של אלה
86.09 מכולות (CONTAINERS) (לרבות מכולות להובלת נוזלים) שתוכננו וצויידו *
במיוחד להובלה באמצעי תחבורה אחד או יותר
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ