Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלהפרטתאורצו יבואהיסטוריה
85.01 מנועים וגנרטורים, חשמליים (למעט ערכות לייצור חשמל * *
(GENERATING SETS)) - *
85.02 ערכות ייצור חשמל וממירים סובבים, חשמליים - *
85.03 חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכונות שבפרט 85.01 או *
85.02 -
85.04 שנאים, ממירים סטטיים (כגון מיישרים) ומשרנים, חשמליים - *
85.05 אלקטרו-מגנטים; מגנטים קבועים ופריטים שייעודם ליהפך למגנטים קבועים *
לאחר מיגנוט; תפסניות (CHUCKS), מלחצות (CLAMPS) והתקני החזקה
דומים, אלקטרו-מגנטיים או מגנטיים קבועים, מצמדים (COUPLINGS),
מזווגים (CLUTCHES) ובלמים, אלקטרו-מגנטיים; ראשי הרמה
אלקטרומגנטיים -
85.06 תאים ראשוניים וסוללות ראשוניות - *
85.07 מצברים חשמליים, לרבות חוצצים בעבורם, אם מלבניים (לרבות ריבועיים) *
או לא -
85.08 שואבי אבק - *
85.09 מכשירים ביתיים אלקטרו-מכניים עם מנוע חשמלי הנתון בגופם למעט שואבי אבק * *
שבפרט 85.08 - *
85.10 מכונות גילוח, מגזזות שיער ומכשירים להסרת שיער, עם מנוע חשמלי * *
הנתון בגופן - *
85.11 ציוד חשמלי להצתה או להתנעה מהסוג המשמש למנועי שריפה פנימית בהצתת *
ניצוץ או בהצתת דחיסה (כגון מגנטו-הצתה, מגנטו-דינמו, סלילי הצתה,
מצתי ניצוץ ומצתי להט, מנועי התנעה); גנרטורים (כגון דינמו,
אלטרנטור) והתקני ניתוק (CUT-OUTS) מהסוג המשמש עם מנועים כאלה -
85.12 ציוד תאורה או איתות (למעט פריטים שבפרט 85.39), מגבי שמשה, מפשירים * *
ומפיגי אדים, חשמליים, מהסוג המשמש לאופניים או לרכב מנועי - *
85.13 מנורות חשמליות מיטלטלות, המתוכננות לפעול באמצעות מקור אנרגיה שלהן * *
(כגון סוללות יבשות, מצברים, מגנטו), חוץ מציוד תאורה שבפרט 85.12 - *
85.14 כיבשנים ותנורים חשמליים, תעשייתיים או מעבדתיים (לרבות אלו *
הפועלים על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS));
ציוד תעשייתי או מעבדתי אחר לעיבוד חומרים בחימום על ידי אינדוקציה
או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS) -
85.15 מכונות ומכשירים להלחמה, להלחמה קשה (BRAZING) או לריתוך, אם בעלי *
יכולת חיתוך או לא, חשמליים (לרבות גז מחומם בחשמל), או הפועלים
בלייזר או בקרן אור אחרת או בקרן פוטונים, אולטרסונית, בקרן
אלקטרונים, בדופק (PULSE) מגנטי או בקשת פלסמה; מכונות ומכשירים
חשמליים לריסוס בחום של מתכות או של צרמטים -
85.16 מחממי מים מיידיים או אגורים ומחממי טבילה, חשמליים; מכשירים *
חשמליים לחימום מרחב או לחימום קרקע; מכשירים אלקטרו-תרמיים לטיפול
בשיער (כגון מייבשי שיער, מסלסלי שיער, מחממי צבתות-סילסול) או
לייבוש ידיים; מגהצים חשמליים; מכשירים אלקטרו-תרמיים אחרים מהסוג
המשמש למטרות ביתיות; נגדי חימום חשמליים, חוץ מאלה שבפרט 85.45 -
85.17 מכשירי טלפון, כולל טלפונים לרשתות תאיות (CELLULAR) או לרשתות אלחוטיות * *
אחרות; מכשירים אחרים לשידור או לקליטה של קול, תמונות או נתונים *
אחרים, כולל מכשירי תקשורת ברשתות קוויות או אלחוטיות (כמו ברשתות *
מקומיות (LAN) או אזוריות (WAN), חוץ ממכשירי שידור או קליטה *
שבפרטים 84.43, 85.25, 85.27 או 85.28 - *
85.18 מיקרופון וכנים בעבורם; רמקולים, אם מותקנים בתיבותיהם או לא; *
אוזניות ראש (HEADPHONES) ואוזניות (EARPHONES), אם משולבות עם
מקרופון או לו, ומערכות מורכבות מרמקול אחד או יותר ומיקרופון;
מגברים חשמליים לתדירות שמע; מערכות חשמליות להגברת קול -
85.19 מכשירים להקלטת קול או הפקת קול (SOUND REPRODUCING) - * *
85.21 מכשירי הקלטת-וידאו או הפקת וידאו, אם כוללים מחוון וידאו *
(VIDEO TUNER) או לא -
85.22 חלקים ואבזרים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכשירים שבפרטים *
85.19 עד 85.21 -
85.23 דיסקים, סרטים, התקני איחסון מוצקים לא נדיפים, "כרטיסים חכמים", *
ותווך אחר להקלטת קול או תופעה אחרת מוקלטים או לא , כוללים מטריצות ותקליטי
אב לייצור דיסקים חוץ ממוצרים שבפרק 37 -
85.25 מכשירי שידור רדיו (BROADCASTING) או טלוויזיה, אם כוללים מכשירי * *
קליטה או מכשירי הקלטת קול או הפקת קול, (REPRODUCING) או לא; מצלמות *
טלוויזיה, מצלמות ספרתיות (DIGITAL CAMERAS) ומצלמות וידאו מקליטות *
(VIDEO CAMERA RECORDERS) - *
85.26 מכשירי מכ"ם, מכשירי עזר לניווט ברדיו ומכשירים לבקרה מרחוק ברדיו - * *
85.27 מכשירי קליטה לשידורי רדיו (BROADCASTING), אם משולבים או לא, באותו * *
זיווד (HOUSING), במכשירים עם הקלטת קול או מכשירים להפקת *
REPRODUCING) קול או בשעון - *
85.28 צגים ומטולים לא משולבים במקלטי טלוויזיה; מקלטי טלוויזיה אם * *
משולבים במקלטי רדיו או במכשירי הפקה של קול או של הקלטה של קול *
או של וידאו או לא - *
85.29 חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם מכשירים שבפרטים 85.25 עד *
85.28 -
85.30 ציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה, חשמלי, למסילות-ברזל, לכבישים, * *
לדרכי מים פנימיות, למיתקני חניה, לנמלים או לשדות תעופה (חוץ מאלה *
שבפרט 86.08) - *
85.31 מכשירי איתות קולי או חזותי, חשמליים (כגון פעמונים, צופרים, מלואות * *
מחוונים, מזעיקי פריצה או אש), חוץ מאלה שבפרט 85.12 או 85.30 - *
85.32 קבלים חשמליים, קבועים, משתנים או ניתנים לכיוונון (כיוונון מראש *
(PRESET)) -
85.33 נגדים חשמליים (לרבות ריאוסטטים ופוטנציומטרים), חוץ מנגדי חימום - *
85.34 מעגלים מודפסים *
85.35 מכשירים חשמליים למיתוג, להגנת מעגלים חשמליים או לביצוע חיבורים אל *
או בתוך מעגלים חשמליים (כגון מפסקים, נתיכים, כולאי ברק, מגבילי
מתח, מדכאי נחשול זרם, (SURGE SUPPRESSORS) תקעים, מהדקים ומחברים
אחרים, תיבות חיבורים), למתח העולה על 1000 וולט -
85.36 מכשירים חשמליים למיתוג או להגנת מעגלים חשמליים או לביצוע חיבורים *
אל או בתוך מעגלים חשמליים (כגון מפסקים, מימסרים, נתיכים, מדכאי
נחשול זרם, (SURGE SUPPRESSORS), תקעים, מהדקים, שקעים, בתי נורות
ומחברים אחרים, תיבות חיבורים), למתח שאינו עולה על 1000 וולט;
מחברים לסיבים אופטיים, אגדים וכבלים של סיבים אופטיים -
85.37 לוחות, מילואות, שידות, שולחנות, ארונות ובסיסים אחרים, מצויידים *
בשני מכשירים או יותר שבפרט 85.35 או 85.36, לפיקוד חשמלי או לחלוקת
חשמל, לרבות אלה הכוללים מכשירים שבפרק 90, ומכשירי בקרה סיפרתית
חוץ ממכשירי מיתוג שבפרט 85.17 -
85.38 חלקים המתאימים לשימוש עיקרי או בלעדי עם מכשירים שבפרטים 85.35, *
85.36 ו-85.37 -
85.39 נורות נימה ונורות פריקה, לרבות יחידות תאורה מסוג SEALED BEAM * *
ונורות אולטרא-סגולות או אינפרא-אדומות, חשמליות; נורות קשת; דיודות פולטות *
אור (LED) - *
85.40 נורות ושפופרות תרמיוניות בעלות קתודה קרה או פוטו-קתודה (כגון *
נורות ושפופרות ריק או ממולאות אדים או גז, מנורות ושפופרות מיישרות
קשת כספית, שפופרות קרן-קתודה, שפופרות מצלמת טלוויזיה) -
85.41 דיודות, טרנזיסטורים והתקנים מוליכים למחצה דומים; התקנים מוליכים *
למחצה רגישים לאור, לרבות תאים פוטוולטאיים, אם מורכבים במודולים או
מוכנים כלוחות, או לא; דיודות פולטות אור, גבישים פייזו-אלקטריים
משובצים -
85.42 מעגלים משולבים ומיקרו-מכלולים, אלקטרוניים:- *
85.43 מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות (INDIVIDUAL * *
FUNCTIONS), של"פ בפרק זה - *
85.44 תיל, כבל (לרבות כבל משותף-ציר), מבודדים (לרבות מצופים באימל או *
בציפוי אנודי) ומוליכים חשמליים מבודדים אחרים, אם מצויידים במחברים
או לא; כבלי סיבים אופטיים, עשויים מסיבים שכל אחד מהם עטוף בנפרד,
אם מורכבים עם מוליכים חשמליים או מצויידים במחברים, או לא -
85.45 אלקטרודות פחם, מברשות פחם, פחמי מנורות, פחמי סוללות ופריטים אחרים *
מגרפיט או מפחם אחר, עם או בלי מתכת, מסוג המשמש למטרות חשמליות -
85.46 מבדדים חשמליים מחומר כלשהו - *
85.47 מיתאמי בידוד למכונות, למכשירים או לציוד, חשמליים, העשויים בשלמותם *
מחומר בידוד, מלבד מרכיבים משניים כלשהם ממתכת (כגון תושבות
(SOCKETS) מתוברגות) שהוכללו בתהליך התיבנות למטרות הרכבה בלבד, חוץ
ממבדדים שבפרט 85.46; צינורות מובילים (CONDUIT TUBING) חשמליים
ומחבריהם, ממתכת פשוטה מדופנים בחומר בידוד -
85.48 פסולת וגרוטאות של תאים ראשוניים, של סוללות ראשוניות ושל מצברים * *
חשמליים; תאים ראשוניים משומשים וסוללות ראשוניות משומשות ומצברים *
חשמליים משומשים; חלקים חשמליים של מכונות או של מכשירים של"פ בפרק *
זה:- *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ