Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק83 פרק 83 - פריטים שונים ממתכת פשוטהכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
83.01 מנעולים,לרבות מנעולי תליה (מופעלים באמצעות מפתח, קומבינציה או *
חשמלי), ממתכת פשוטה; נועלים (CLASPS) ומסגרות בעלות נועלים,
הכוללים מנעולים, ממתכת פשוטה; מפתחות לפריטים כלשהם של הנ"ל, ממתכת
פשוטה -
83.02 מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים, ממתכת פשוטה, המתאימים לרהיטים, *
לדלתות, מערכות לגרם-מדרגות, לחלונות, לתריסים, למרכבים, למוצרי
אוכף, למזוודות, לתיבות, לקופסאות או לדומיהם; כוננים וקולבים
לכובעים, זיזים ומיקבעים דומים, ממתכת פשוטה; גלגלונים עם כנות,
ממתכת פשוטה; סוגרי דלתות אוטומטיים ממתכת פשוטה -
83.03 כספות, תיבות בטחון, דלתות ותאי בטחון לחדרי בטחון משוריינים או *
מחוזקים, תיבות למזומנים ולמסמכים ודומיהן, ממתכת פשוטה -
83.04 ארונות תיוק, ארונות לכרטיסיות, מגשים לניירות, מצעים לניירות, *
מגשים לעטים, מעמדים לחותמות משרד וציוד דומה למשרד או לשולחן,
ממתכת פשוטה, חוץ מריהוט משרדי שבפרט 94.03
83.05 מיתאמים לכריכות או לתיקים, של דפים בלתי מהודקים, מהדקי מכתבים, *
פינות למכתבים, מהדקים לניירות, תגי אינדקס ופריטי משרד דומים,
ממתכת פשוטה; סיכות כילוב בפסים (כגון למשרדים, לריפוד, לאריזה),
ממתכת פשוטה -
83.06 פעמונים, פעמוני גונג וכדומה, לא-חשמליים, ממתכת פשוטה; פסלונים *
וקישוטים אחרים, ממתכת פשוטה; מסגרות לתצלומים, לתמונות או מסגרות
דומות, ממתכת פשוטה; מראות ממתכת פשוטה -
83.07 צינורות גמישים ממתכת פשוטה, עם או בלי מיתאמים - *
83.08 נועלים, מסגרות בעלות נועלים, אבזמים, אבזמי-נועלים, ווים, עיניות, *
לולאות וכדומה, ממתכת פשוטה, מהסוג המשמש לביגוד או לאביזרי ביגוד,
למנעלים, לתכשיטים, לשעוני יד, לספרים, לסוככים, לטובין מעור,לטובין
לנסיעה או אוכפים או לפריטים אחרים שהוכנו לשימוש; מסמרות צינוריות או
מפוצלות, ממתכת פשוטה; חרוזים וקישוטים נוצצים
(SPANGLES), ממתכת פשוטה -
83.09 מגופות, כיפות ומכסים (לרבות פקקי כתר, כיפות מתברגות ופקקי מזיגה), *
קפסולות לבקבוקים, מגופות מתוברגות, מכסים למגופות, סגירות-חתימה
ואבזרי אריזה אחרים, ממתכת פשוטה -
83.10 שלטים, שלטי שמות, שלטי כתובות ושלטים דומים, מספרים, אותיות *
וסימנים אחרים, ממתכת פשוטה, למעט אלה שבפרט 94.05 -
83.11 תיל, מוטות, צינורות, לוחות, אלקטרודות ומוצרים דומים, ממתכת פשוטה *
או מקרבידי מתכת, מצופים או לבובים (CORED) בתכשירי ריתוך (FLUX)
מהסוגים המשמשים להלחמה רכה (אנוך), להלחמה קשה, לריתוך או להוספה
של מתכת או של קרבידי מתכת; תיל ומוטות מאבקת מתכת פשוטה מגובבת
ששימושם לריסוס מתכת -
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ