Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק82 פרק 82 - כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות,כללים
ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטהפרטתאורצו יבואהיסטוריה
82.01 כלי-יד אלה: אתים, יעים, מעדרים, מכושים, טוריות, קילשונים ומגרפות; *
גרזנים, חרמשיות וכלי כריתה דומים; מזמרות (SECATEUR AND PRUNERS)
מסוג כלשהו; חרמשים, מגלים, סכיני שחת, מספריים לשיחים
(HEDGE SHEARS), טריזים לעץ וכלים אחרים מסוג המשמש בחקלאות, בגננות
או בייעור -
82.02 מסורי יד; להבים למסורים מכל הסוגים (לרבות להבי מסור לחירוץ *
(SLOTTING, SLITTING) או בלי שיניים) -
82.03 שופינים, משופים, מלקחות (לרבות מלקחות חיתוך), מצבטיים, מלקטים, *
מספריים לחיתוך מתכת, מחתכים לצינורות, קוצצי ברגים, מקבי חירור
וכלי יד דומים -
82.04 מפתחות-ברגים (SPANNERS AND WRENCHES) המופעלים ביד (לרבות מפתחות *
ברגים משולבים במדי פיתול, אך למעט מפתחות הברזה (TAP WRENCHES));
גביעים מתחלפים למפתחות-ברגים, עם או בלי ידיות -
82.05 כלי יד (לרבות יהלומי זגגים) של"פ; מנורות הלחמה; מלחציים, מלחצות *
ודומיהם, חוץ מאבזרים או מחלקים של מכונות כלים או מכונות
חיתוך בסילון מים; סדנים; מפחות מיטלטלות; גלגלי השחזה המופעלים ביד או
באמצעות דוושה עם שלדים -
82.06 כלים שבשניים או יותר מהפרטים 82.02 עד 82.05, הנתונים במערכות *
למכירה קמעונית -
82.07 כלים מתחלפים לכלי יד, אם מופעלי-כוח (POWER OPERATED) או לא, או *
למכונות כלים (כגון לכבישה, להטבעה, לניקוב, להברזה, להברגה, לקדיחה
(DRILLING, BORING), לקידוד, לגיוץ, לחריטה או להחדרת ברגים), לרבות
מטבעות למשיכה או לשיחול מתכת וכלים לקידוח (DRILLING) סלעים או
אדמה -
82.08 סכינים ולהבים לחיתוך, למכונות או למכשירים מיכניים - *
82.09 לוחות, מקלונים (STICKS), קצוות ודומיהם לכלים, בלתי מורכבים, *
מצרמטים
82.10 מכשירים מיכניים מופעלים ביד, שמשקלם 10 ק"ג או פחות, לשימוש בהכנה, * *
בעיצוב (CONDITIONING) או בהגשת מזון או משקה *
82.11 סכינים בעלי להבים חותכים, משוננים או לא (לרבות סכיני גיזום), חוץ * *
מסכינים שבפרט 82.08, ולהבים בעבורם - *
82.12 מגלחים (RAZORS) וסכיני גילוח (לרבות גלמים של סכיני גילוח *
בסרטים) -
82.13 מספריים, מספרי חייטים ודומיהם, ולהבים בעבורם - *
82.14 כלי חיתוך אחרים (כגון מגזזות שיער, קופיצים לקצבים או למטבח, *
סכינים לקיצוץ וסכינים לריסוק, סכינים לנייר); מערכות וכלים למניקור
או פדיקור (לרבות פצירות לציפורניים) -
82.15 כפות, מזלגות, מצקות, מקפות, כלי פריסה והגשת עוגות, סכינים לדגים, *
סכינים לחמאה, מלקחיים לסוכר ומוצרים דומים לשולחן או למטבח -
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ