Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
73.01 פחי בניה (SHEET PILING) מברזל או מפלדה, אם קדוחים, מנוקבים או *
עשויים מיחידות מורכבות, או לא; פרופילים מרותכים מברזל או מפלדה -
73.02 חמרי מבנה למסילות רכבת או למסילות חשמלית, מברזל או מפלדה כדלקמן: *
פסים, פסי בקרה (CHECK-RAILS) ופסים משוננים (RACK-RAILS), יחידות
למסוטים ולצמתים, אדנים וכן FISH-PLATES, CHAIRS, CHAIR-WEDGES
,BEDPLATES, TIES, SOLE PLATES ,(BASE PLATES) RAIL CLIPS וחמרים
אחרים שיוחדו לחיבור או לקיבוע פסים -
73.03 צינורות ופרופילים חלולים, מברזל יצוק *
73.04 צינורות ופרופילים חלולים, בלי תפר, מברזל (חוץ מברזל יצוק) או * *
מפלדה - *
73.05 צינורות אחרים (כגון מרותכים, מסומררים או סגורים באופן דומה), בעלי * *
חתך רוחב עיגולי, שקוטרם החיצוני עולה על 406.4 מ"מ, מברזל או *
מפלדה:- *
73.06 צינורות ופרופילים חלולים אחרים (כגון בעלי תפר פתוח או מרותכים, * *
מסומררים או סגורים באופן דומה), מברזל או מפלדה - *
73.07 מיתאמי צינורות (כגון: מצמדים, ברכיים, שרוולים), מברזל או מפלדה - *
73.08 מבנים (למעט מבנים טרומיים שבפרט 94.06) וחלקי מבנים (כגון גשרים * *
וקטעי גשרים, שערים לתאי-שייט (LOCK-GATES), מגדלים, תרנים מסורגים *
(LATTICE MASTS), גגות, שלדי גגות, דלתות וחלונות ומסגרותיהם *
ומפתנים לדלתות, תריסים, מעקות, ועמודים (COLUMNS AND PILLARS)), *
מברזל או מפלדה; לוחות, מוטות, פרופילים, צינורות וכדומה, שעובדו *
לאחר ייצורם כחלקי מבנים, מברזל או מפלדה - *
73.09 מכלי אגירה, מכלים, חביות וכלי קיבול דומים, לחומר כלשהו (חוץ מגז *
דחוס או נוזלי), מברזל או מפלדה, שקיבולם עולה על 300 ליטר, אם
מדופנים (LINED) או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם ציוד מיכני
או תרמי -
73.10 מכלים, חביונות, תופים, פחיות, קופסאות וכלי קיבול דומים, לחומר * *
כלשהו (חוץ מגז דחוס או נוזלי), מברזל או מפלדה, שקיבולם אינו עולה *
על 300 ליטר, אם מדופנים או מבודדי חום או לא, אך שלא הותקן בהם *
ציוד מיכני או תרמי - *
73.11 כלי קיבול לגז דחוס או נוזלי, מברזל או מפלדה - * *
73.12 גדילי-תיל (STRANDED WIRE), חבלים, כבלים, רצועות קלועות, מענבי *
הרמה וכדומה, מברזל או מפלדה, שאינם מבודדים לחשמל -
73.13 תיל דוקרני מברזל או מפלדה; חישוק מפותל או תיל יחיד שטוח, דוקרניים *
או לא, ותיל כפול מפותל באופן רופף, מהסוג המשמש לגידור, מברזל או
מפלדה
73.14 בד (לרבות רצועות אין סופיות), שבכות, רשתות וגדרות, מתיל מברזל או * *
מפלדה; ממתח מתכת (EXPANDED METAL) מברזל או מפלדה - *
73.15 שרשרות וחלקיהן, מברזל או מפלדה - *
73.16 עגנים ימיים, אנקולים (GRAPNELS) וחלקיהם, מברזל או מפלדה *
73.17 מסמרים, נעצים, נעצי שרטוט, מסמרים גליים, מסמרי-כילוב (חוץ מאלה *
שבפרט 83.05) ופריטים דומים, מברזל או מפלדה, אם בעלי ראשים מחומר
אחר או לא, אך למעט פריטים כאלה בעלי ראשי נחושת -
73.18 ברגים, לולבים, אומים, ברגי עץ, ברגי וו, מסמרות, פינים, פינים *
מפצילים, דיסקיות (לרבות דיסקיות קפיציות) ופריטים דומים, מברזל או
מפלדה -
73.19 מחטי תפירה, מחטי סריגה, מחטי שקים, קרסי צנירה, מקבי ריקמה ופריטים *
דומים, לשימוש ביד, מברזל או מפלדה; סיכות בטחון וסיכות אחרות,
מברזל או מפלדה, של"פ -
73.20 קפיצים ועלים לקפיצים, מברזל או מפלדה - *
73.21 תנורים, כיריים, אחים, כופחים (לרבות אלה עם דודי עזר להסקה *
מרכזית), מחתות צלייה, מחתות גחלים, מחממי צלחות ומכשירים ביתיים לא
חשמליים דומים, וחלקיהם, מברזל או מפלדה -
73.22 מקרנים להסקה מרכזית, שאינם מחוממים בחשמל, וחלקיהם, מברזל או *
מפלדה; מחממי אוויר ומפזרי אויר חם (לרבות מפזרים היכולים לפזר גם
אויר טרי או ממוזג), שאינם מחוממים בחשמל, הכוללים מאוורר או מפוח
המונעים באמצעות מנוע, וחלקיהם, מברזל או מפלדה -
73.23 כלי שולחן, כלי מטבח או פריטים אחרים למשק בית, וחלקיהם, מברזל או *
מפלדה; צמר ברזל או פלדה; ממרקים לסירים וכריות, כפפות ודומיהן,
למירוק או לליטוש, מברזל או מפלדה -
73.24 מוצרים סניטריים וחלקיהם, מברזל או מפלדה - *
73.25 פריטים יצוקים אחרים, מברזל או מפלדה - *
73.26 פריטים אחרים מברזל או מפלדה - * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ