Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק14 חלק XIV - פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה,כללים
מתכות יקרות, מתכות מוצמדות
למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות
פרק71 פרק 71 - פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות-למחצה, מתכותכללים
יקרות, מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים;
מטבעותפרטתאורצו יבואהיסטוריה
71.01 I פנינים טבעיות או מתורבתות ואבנים יקרות או יקרות למחצה *
.
71.01 פנינים, טבעיות או מתורבתות, אם מעובדות או ממויינות, או לא, אך לא
מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; פנינים, טבעיות או מתורבתות,
מחורזות ארעית לנוחות ההובלה -
71.02 יהלומים, אם מעובדים או לא, אך לא מקובעים או משובצים - * *
71.03 אבנים יקרות (חוץ מיהלומים) ואבנים יקרות למחצה, אם מעובדות או *
ממויינות או לא, אך לא מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; אבנים
יקרות (חוץ מיהלומים) ואבנים יקרות למחצה, בלתי ממויינות, מחורזות
ארעית לנוחות ההובלה -
71.04 אבנים יקרות או יקרות למחצה סינתטיות או משוחזרות , אם מעובדות או *
ממויינות או לא, אך לא מחורזות, לא מקובעות או לא משובצות; אבנים
יקרות או יקרות למחצה, סינתטיות או משוחזרות, בלתי ממויינות,
מחורזות ארעית לנוחות ההובלה -
71.05 אבק ואבקה של אבנים יקרות ויקרות למחצה, טבעיות או סינתטיות - *
71.06 II מתכות יקרות ומתכות מוצמדות למתכת יקרה *
.
71.06 כסף (לרבות כסף מצופה זהב או פלטינה), בצורתו הגולמית (Unwrought)
או בצורות מעובדות-למחצה, או בצורת אבקה -
71.07 מתכות פשוטות מוצמדות לכסף, שלא עובדו יותר מאשר עיבוד למחצה *
(SEMI-MANUFACTURED)
71.08 זהב (לרבות זהב מצופה פלטינה) בצורתו הגולמית (Unwrought) או בצורות מעובדות *
למחצה או בצורת אבקה -
71.09 מתכות פשוטות או כסף, מוצמדים לזהב, שלא עובדו יותר מאשר עיבוד *
למחצה
71.10 פלטינה, בצורתה הגולמית (Unwrought) או בצורות מעובדות-למחצה, או בצורת *
אבקה -
71.11 מתכות פשוטות, כסף או זהב, מוצמדים לפלטינה, שלא עובדו יותר מאשר *
עיבוד למחצה
71.12 פסולת וגרוטאות של מתכת יקרה או של מתכת מוצמדת למתכת יקרה; פסולת *
וגרוטאות אחרות המכילות מתכת יקרה או תרכובות של מתכת יקרה, מהסוג
המשמש בעיקר לשיוב של המתכת היקרה:-
71.13 III תכשיטים, מוצרים של צורפי זהב וצורפי כסף ופריטים אחרים *
.
71.13 פריטי תכשיטים וחלקיהם, ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה -
71.14 מוצרים של צורפי זהב או של צורפי כסף וחלקיהם, ממתכת יקרה או ממתכת *
מוצמדת למתכת יקרה -
71.15 פריטים אחרים ממתכת יקרה או ממתכת מצופה (CLAD) מתכת יקרה - *
71.16 פריטים מפנינים טבעיות או מתורבתות, מאבנים יקרות או יקרות למחצה *
(טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) -
71.17 חיקויי תכשיטים - *
71.18 מטבעות - * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ