Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק52 פרק 52 - כותנהכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
52.01 כותנה, בלתי מקורדת או בלתי סרוקה * *
52.02 פסולת כותנה (לרבות פסולת חוטים וחמרי טקסטיל שעברו קרד-גרנט) - * *
52.03 כותנה, מקורדת או סרוקה * *
52.04 חוט תפירה מכותנה, אם נתון למכירה קמעונית או לא - *
52.05 חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה), המכיל 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, *
שאינו נתון למכירה קמעונית -
52.06 חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה), המכיל פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, *
שאינו נתון למכירה קמעונית -
52.07 חוט כותנה (חוץ מחוט תפירה) הנתון למכירה קמעונית - *
52.08 בדים ארוגים מכותנה, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, שמשקלם *
אינו עולה על 200 גרם למ"ר -
52.09 בדים ארוגים מכותנה, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, כותנה, שמשקלם *
עולה על 200 גרם למ"ר -
52.10 בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורבים *
רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר -
52.11 בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורבים *
רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר -
52.12 בדים ארוגים אחרים מכותנה - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ