Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק47פרק 47 - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או שלכללים
קרטון למיחזורפרטתאורצו יבואהיסטוריה
47.01 פולפה מיכנית מעץ *
47.02 פולפה כימית מעץ, מסוגים מסיסים *
47.03 פולפה כימית מעץ, מסוג סודה או סולפט, חוץ מסוגים מסיסים - *
47.04 פולפה כימית מעץ, מסוג סולפיט, חוץ מסוגים מסיסים - *
47.05 פולפה מעץ המתקבלת ע"י שילוב תהליך מכני או כימי של פולפה *
47.06 פולפות של סיבים המתקבלים מפסולת של נייר או קרטון למיחזור או מחומר * *
תאיתי סיבי אחר:- *
47.07 פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור - * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ