Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק43 פרק 43 - עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהםכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
43.01 עורות פרווה גלמיים (לרבות ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות או * *
גזירים אחרים, המתאימים לשימוש של פרוונים), חוץ משלחים וגלדים *
גלמיים שבפרטים 41.01, 41.02 או 41.03 - *
43.02 עורות פרווה מבורסקים או מעובדים (לרבות ראשים, זנבות, רגליים *
ופיסות אחרות או גזירים אחרים), בלתי מורכבים (UNASSEMBLED) או
מורכבים (ASSEMBLED) (בלי תוספת של חמרים אחרים), חוץ מאלה שבפרט
43.03 -
43.03 פריטי לבוש, אבזרי הלבשה ופריטים אחרים, מעור פרווה - *
43.04 פרווה מלאכותית ופריטים ממנה *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ