Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכלליםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
38.01 גרפיט-מלאכותי; גרפיט קולואידלי, או קולואידלי למחצה; תכשירים * *
המבוססים על גרפיט או על פחם אחר בצורת משחות, בלוקים, לוחות או *
צורות ביניים (SEMI MANUFACTURES) אחרות - *
38.02 פחם מופעל (ACTIVATED); מוצרים מינרליים טבעיים מופעלים; פיח מבעלי * *
חיים, לרבות פיח בעלי חיים מנוצל (SPENT ANIMAL BLACK) - *
38.03 שמן TALL, אם מזוקק או לא * *
38.04 אפר שיורי מייצור ציפת עץ, אם מרוכז, נטול סוכר או מטופל כימית, או * *
לא, לרבות סולפונטים של ליגנין, אך למעט שמן TALL שבפרט 38.03 *
38.05 טרפנטין של צמג, של עץ או טרפנטין סולפט ושמנים טרפניים אחרים * *
המיוצרים על ידי זיקוק או עיבוד אחר של עצי מחט; דיפנטן גלמי; *
סולפיט טרפנטין ופרצימן גלמי אחר; שמן אורן המכיל אלפא-טרפינול *
כמרכיב עיקרי - *
38.06 נטף האלה (ROSIN) וחומצות שרף, ותולדותיהם; ספירט נטף האלה ושמני * *
נטף האלה; סוגי צמג נמס - *
38.07 זפת עץ; שמני זפת עץ; קריאוזוט של עץ; נפטה של עץ; כופר צמחי; כופר * *
מבשלות שיכר ותכשירים דומים המבוססים על נטף האלה, על חומצות שרף או *
על כופר צמחי *
38.08 קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצרים * *
מונעי צמיחה ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים הנתונים *
בצורות או באריזות למכירה קמעונית או כתכשירים או כפריטים (לדוגמה: *
סרטים, פתילות ונרות המטופלים בגפרית ונייר זבובים) - *
38.09 גורמי גימור, נושאי חומר צבע המאיצים צביעה או המאיצים קיבוע של * *
חמרי צביעה ומוצרים ותכשירים אחרים (כגון מאשפרים) *
(MORDANTS, DRESSINGS), מהסוג המשמש בתעשיות הטקסטיל, הנייר, העור *
ותעשיות דומות, של"פ - *
38.10 תכשירי צריבה למשטחי מתכת; מנתכים (FLUXES) ותכשירי עזר אחרים * *
להלחמה, להלחמה קשה (BRAZING) או לריתוך; אבקות ומשחות להלחמה, *
להלחמה קשה או לריתוך, המכילות מתכת וחמרים אחרים; תכשירים מהסוג *
המשמש כליבה או כציפוי לאלקטרודות ריתוך או למוטות ריתוך - *
38.11 תכשירים נגד נקישות יתרות במנועים (ANTI-KNOCK), מפחיתי חימצון, * *
מפחיתי צמיגות (GUM INHIBITORS), משפרי צמיגות, תכשירים נגד שיתוך *
ותוספים מעובדים אחרים לשמנים מינרליים (לרבות לבנזין) או לנוזלים *
אחרים המשמשים לאותן מטרות כמו שמנים מינרליים - *
38.12 מאיצים מעובדים לגומי; מרככים מורכבים לגומי או לפלסטיקה, של"פ; * *
תכשירים נגד חימצון ומייצבים מורכבים אחרים לגומי או לפלסטיקה - *
38.13 תכשירים ומילויים למטפים לכיבוי אש; רימונים טעונים לכיבוי אש * *
38.14 ממיסים ומדללים מורכבים אורגניים, של"פ; מסירים מעובדים לצבע או * *
ווארניש - *
38.15 יזמי הגבה (REACTION INITIATORS), מאיצי הגבה ותכשירי זירוז, של"פ - * *
38.16 צמנטים, חמרי טיח (MORTARS), בטון והרכבים דומים, עמידים בפני חום * *
גבוה (REFRACTORY), חוץ ממוצרים שבפרט 38.01 *
38.17 אלקילבנזנים מעורבבים ואלקילנפתלנים מעורבבים, חוץ מאלה שבפרט 27.07 * *
או 29.02 *
38.18 יסודות כימיים עם הוספה מזערית אחרת (DOPED) לשימוש באלקטרוניקה, * *
בצורת דיסקות, רקיקים או צורות דומות; תרכובות כימיות עם הוספה *
מזערית (DOPED) אחרת לשימוש באלקטרוניקה *
38.19 נוזלים לבלמים הידראוליים ונוזלים מעובדים אחרים למימסרות * *
הידראוליות, שאינם מכילים או מכילים פחות מ-70%, לפי משקל, של שמני *
נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים - *
38.20 תכשירים נגד קפיאה ונוזלי הפשרה מעובדים * *
38.21 תווך תרביות מעובד לגידול או תחזוקת מיקרו-אורגניזמים (כולל וירוסים * *
ודומיהם) או תאים של צמח, של אדם או של בעל חיים *
38.22 מגיבים לאיבחון או למעבדה, על תשתית ומגיבים מוכנים לאבחון או * *
למעבדה אם על תשתית או לא, חוץ מאלה שבפרט 30.02 או 30.06; חומרי *
השוואה מאושרים:- *
38.23 חומצות שומניות חד- קרבוקסיליות תעשיתיות; שמנים חומצתיים מזיקוק; * *
כהלים שומניים תעשיתיים:- *
38.24 מקשרים מעובדים לתבניות או לליבות בבתי יציקה; מוצרים ותכשירים * *
כימיים של התעשיה הכימית או התעשיות הקשורות בה (כולל אלה המורכבים *
מתערובות של מוצרים טבעיים) של"פ - *
38.25 תוצרי-שיירים (RESIDUAL PRODUCTS) של התעשייה הכימית או התעשיות * *
הקשורות בה, של"פ; פסולת מוניציפלית; בוצות מי שפכים; פסולת אחרת *
כמפורט בכלל 6 לפרק זה - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ