Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק36 פרק 36 - חמרי נפץ; מוצרים פירוטכניים; גפרורים; סגסוגות מהירות-התלקחות;כללים
תכשירים דליקים מסויימיםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
36.01 אבקות חומר הודף * *
36.02 חמרי נפץ מעובדים, חוץ מאבקות חומר הודף * *
36.03 מרעומי בטחון; מרעומי פיצוץ; פיקות הקשה ופיצוץ; מצתים (IGNITERS); * *
נפצים חשמליים *
36.04 זיקוקים, זיקוקי איתות, רקטות להורדת גשם, מאותתי ערפל ופריטים * *
פירוטכניים אחרים - *
36.05 גפרורים, חוץ מפריטים פירוטכניים שבפרט 36.04 * *
36.06 פרו-סריום וסגסוגות מהירות התלקחות אחרות בכל הצורות; פריטים מחמרים * *
דליקים כמפורט בכלל 2 לפרק זה - *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ