Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק35 פרק 35 - חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי;כללים
דבקים (GLUES); אנזימיםפרטתאורצו יבואהיסטוריה
35.01 גבינין (CASEIN), חמרים גביניניים (CASEINATES) ותולדות גבינין * *
אחרות; דבקי גבינין - *
35.02 אלבומינים (לרבות תרכיזים של שניים או יותר פרוטאינים של מי גבינה, * *
המכילים לפי משקל יותר מ- 80% פרוטאינים של מי גבינה, מחושבים לפי *
החומר היבש); אלבומינטים ותולדות אלבומין אחרות - *
35.03 מקפא (GELATIN) (לרבות מקפא ביריעות מלבניות (לרבות ריבועיות), אם * *
בעלות משטח מעובד או צבועות, או לא) ותולדות המקפא; דבק דגים *
(ISINGLASS); דבקים אחרים שמקורם מבעלי חיים, למעט דבקי גבינין *
שבפרט 35.01 *
35.04 פפטונים ותולדותיהם; חמרי פרוטאין אחרים ותולדותיהם, של"פ; אבקת * *
שלחים, אם מעובדת בכרום (CHROMED) או לא *
35.05 דקסטרינים ועמילנים אחרים לאחר שינוי (לדוגמה, עמילנים לאחר טיפול * *
קדם-מקפאי או אסטרי); דבקים המבוססים על עמילנים, או על דקסטרינים *
או על עמילנים אחרים שעברו שינוי - *
35.06 דבקים (GLUES) מוכנים ודביקים (ADHESIVES) מוכנים אחרים, של"פ; * *
מוצרים המתאימים לשימוש כדבקים או כדביקים, הנתונים למכירה קמעונית *
כדבקים או כדביקים, שמשקלם הנקי אינו עולה על 1 ק"ג - *
35.07 אנזימים; אנזימים מעובדים של"פ - * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ